Switch to mobile website Switch to full website
Share Close

12 Classes - All Levels

Thẻ có giá trị sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ ngày mua. Thẻ có thể được gia hạn, không thể chuyển nhượng hoặc dùng chung. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng tại trang web www.hanoipolemania.com/codeofconduct

Pass details

Can be used for